Muutoksia työttömyysturvalakiin 1.1.2018 alkaen

Työttömyysturvalakiin on tulossa muutoksia. Muutokset koskevat liikkuvuusavustusta ja yrittäjyyden vaikutusta päivärahaan. Kokonaan uutena asiana on tulossa aktiivisuuden seuraaminen.

Liikkuvuusavustukseen tulevat muutokset hyödyttävät kaikkia ansiopäivärahaan oikeutettuja, jotka lähtevät töihin tai työllistymiseen liittyvään rekrykoulutukseen normaalia työssäkäyntialuetta kauemmas kotoaan.

Muutos yrittäjyysasiassa parantaa niiden päivärahansaajien asemaa, jotka ovat aloittamassa uutta yritystoimintaa.

Aktiivisuuden seuranta koskee lähtökohtaisesti kaikkia päivärahansaajia.

Liikkuvuusavustus

Vuoden 2017 alusta lukien olemme voineet maksaa liikkuvuusavustusta niille ansiopäivärahaan oikeutetuille hakijoille, jotka ovat vastaanottaneet vähintään kaksi kuukautta kestävän työn, jossa työmatkaan menee päivässä keskimäärin yli kolme tuntia.

Vuoden 2018 alusta voimme aiemmasta poiketen maksaa liikkuvuusavustusta myös osa-aikatyöhön, jossa työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa. Jos osa-aikatyö täyttää soviteltavan päivärahan maksamisen edellytykset, voimme maksaa soviteltua päivärahaa ja liikkuvuusavustusta samalta hakujaksolta. Lisäksi voimme jatkossa maksaa liikkuvuusavustusta myös, jos työn aloittaminen edellyttää osallistumista työhön liittyvään koulutukseen.

Lisäksi liikkuvuusavustukseen tulee mahdollisuus maksaa se korotettuna muun muassa huoltovelvollisuuden ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella.

Voimme jatkossa maksaa liikkuvuusavustukseen lapsikorotusta yhdestä lapsesta 5,23 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 euroa ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 euroa päivässä. Jos liikkuvuusavustusta ja soviteltua päivärahaa maksetaan yhtä aikaa, voimme maksaa lapsikorotuksen molemmista etuuksista.

Jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä aiemmasta asuinpaikastasi, voimme jatkossa maksaa liikkuvuusavustukseen korotusosaa, joka on 4,74 € päivässä.

Alkava yritystoiminta

Kun nykytilanteessa työttömänä aloittaa yritystoiminnan, voi TE-toimisto helposti katsoa yritystoiminnan työllistävän päätoimisesti. Silloin emme voi maksaa päivärahaa. Tämä käytännössä estää pienimuotoisen yritystoiminnan aloittamisen työttömänä. Tähän tulee toivottu muutos.

Vuoden 2018 alusta työnhakijalla on oikeus ansiopäivärahaan yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen estämättä neljän kuukauden ajalta, jos toiminta alkaa työttömänä ollessa.

Eli jos työttömänä aloitat yritystoiminnan, voit harjoittaa toimintaa neljä kuukautta ilman, että toiminnan päätoimisuus estäisi ansiopäivärahan maksamisen. Jos yritystoiminnasta on tuloja, me maksamme normaalisti sovitellun päivärahan sääntöjen mukaisesti päivärahan mahdollisilla tuloilla soviteltuna.

Aktiivisuuden seuranta

1.1.2018 alamme seuraamaan työttömien, lomautettujen ja osa-aikatyötä tekevien sekä sivutoimista yritystoimintaa harjoittavien päivärahanhakijoiden aktiivisuutta. Lakimuutoksen tarkoitus on kannustaa toimenpiteisiin, jotka edistävät työllistymistäsi.

Jos et ole 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana ollut tarkoitetulla tavalla aktiivinen, maksamme seuraavan 65 maksupäivän ajan ansiopäivärahasi alennettuna. Päivärahaan tehtävä alennus on 4,65 prosenttia. 

Olet tarkoitetulla tavalla aktiivinen, kun:

  • Olet tarkastelujakson aikana työssä yhteensä vähintään 18 tuntia eli niin paljon, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan työssäoloehtoon
  • Olet tarkastelujakson aikana ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (1047 € x 0,23 = 240,81 €)
  • Olet viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
  • Olet viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa
  • Olet viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta sinulle maksetaan päivärahaa (valtioneuvoston asetuksella annetaan myöhemmin tarkempia säännöksiä toiminnan sisällöstä)

Poikkeustilanteissa aktiivisuutta ei edellytetä. Aktiivisuutta ei edellytetä:

  • Jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
  • Jos työskentelet omais- tai perhehoitajana
  • Saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
  • Jos yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle