Mies rustaa työhakemusta - YTK

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli otetaan käyttöön 2.5.2022 alkaen

TE-toimistot ja kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ottavat 2.5.2022 käyttöön uuden työvoimapalvelumallin. Työnhaussa painotetaan jatkossa työnhakijan omatoimisuutta ja työnhakuun saa entistä enemmän yksilöllistä tukea ja entistä aikaisemmassa vaiheessa. Myös työttömyysturvan seuraamuksia lievennetään ja porrastetaan.

Työnhakukeskusteluita entistä tiiviimmin 

Uudessa mallissa työnhakijalle järjestetään alkuhaastattelu TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa jo viiden päivän kuluttua työnhaun aloittamisesta. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana työnhakukeskusteluita järjestetään kahden viikon välein. Tämän jälkeen työnhakukeskusteluita jatketaan nykymallia vastaavasti kolmen kuukauden välein. Työttömyyden jatkuttua kuuden kuukauden ajan työnhakijalle järjestetään uusi kuukauden mittainen jakso, jolloin hänelle järjestetään kaksi täydentävää työnhakukeskustelua. 

Työnhakukeskusteluiden määrää voidaan vähentää muun muassa silloin, kun työttömyys kestää hyvin lyhyen ajan tai henkilö on lomautettu, osa-aikatyössä tai osallistuu tiettyihin työllistymistä edistäviin palveluihin. 

Mitä käytännössä?

Työnhakijana tapaat jatkossa säännöllisesti työnhakukeskusteluissa TE-toimiston virkailijan tai työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevan kunnan virkailijan. Osa tapaamisista voi olla myös yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Kun aloitat työnhaun, järjestetään alkuhaastattelu paikan päällä TE-toimistossa tai kunnan toimipaikassa. Järjestämistavasta voidaan poiketa esimerkiksi pitkien asiointimatkojen vuoksi.

Alkuhaastattelun jälkeen seuraavat tapaamiset järjestetään kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Voit keskustella virkailijan kanssa sinulle sopivasta tavasta hoitaa tapaamiset.

Haastatteluissa sinun tilanteesi arvioidaan yksilöllisesti. Teet heti työnhaun alkaessa virkailijan kanssa henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman, jossa sovitte työnhakua tukevista palveluista. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan haettavien työpaikkojen määrä.

Lähtökohtaisesti sinun tulee kuukauden aikana hakea vähintään neljää työpaikkaa. Tästä voidaan poiketa, jos hakeminen ei ole mahdollista esimerkiksi työkyvyttömyyden takia tai haettavia työpaikkoja ei ole.

Uusi työnhaun malli muuttaa siis työnhakua ja asiointia TE-palveluissa. Vaikka muutoksia tulee myös karensseihin, säilyy ansiopäivärahan hakeminen ja maksaminen ennallaan. Jos sinulla on kysyttävää TE-palveluista, ole yhteydessä TE-toimistoon tai kuntaan. Me neuvomme vain yleisellä tasolla ja ohjaamme aina eteenpäin oikealle taholle. Tarkennamme neuvojamme, kun käytännöt ja ohjeistukset kehittyvät ja vakiintuvat.

Työnhaussa korostetaan omatoimisuutta 

Työnhakijalla on uudessa mallissa velvollisuus hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Henkilö valitsee lähtökohtaisesti itse, mitä työmahdollisuuksia hakee ja raportoi haetuista paikoista omatoimisesti TE-toimistolle tai kunnalle. TE-toimisto tai kuntakokeilu voi jatkossakin tehdä työtarjouksia, mutta niiden velvoittavuus riippuu siitä, onko henkilö muutoin täyttänyt työnhakuvelvollisuutensa.  

Haettavien paikkojen määrästä voidaan tapauskohtaisesti joustaa, jos TE-toimisto tai kuntakokeilu katsoo, että neljän työpaikan hakeminen ei ole mahdollista. Haettavien paikkojen määrään on mahdollista tehdä poikkeuksia myös lomautuksen, osa-aikaisen työllistymisen tai opiskelun perusteella. 

Seuraamusten porrastaminen ja lieventäminen 

Työstä eroamiseen, itse aiheutettuun työsuhteen päättymiseen ja varmasta työstä kieltäytymiseen liittyvät karenssit eli maksuttomat määräajat lyhenevät 45 päivään aikaisemmasta 60 tai 90 päivästä. Työnhakuun, työnhakukeskusteluihin, työllistymissuunnitelmaan ja työllistymistä edistäviin palveluihin liittyvien laiminlyöntien seuraamuksia porrastetaan sen sijaan seuraavasti: 

  • 1. laiminlyönnistä 12 kuukauden aikana ei seuraamusta 

  • 2. laiminlyönnistä 12 kuukauden aikana seuraa 7 päivän karenssi 

  • 3. laiminlyönnistä 12 kuukauden aikana seuraa 14 päivän karenssi 

  • 4. laiminlyönnistä 12 kuukauden aikana seuraa 12 viikon työssäolovelvoite. 

Uudessa työvoimapalvelumallissa otetaan käyttöön myös muistutus, jonka TE-toimisto tai kuntakokeilu lähettää työnhakijalle esimerkiksi silloin, kun työnhakija ei ole toteuttanut työllistymissuunnitelmaansa. Muistutuksen tarkoituksena on varmistaa, että työnhakija tietää, miten työnhaussa tulee toimia ja mitä työttömyysetuuden saaminen edellyttää. Muistutuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen, vaan se on luonteeltaan neuvontaa eikä sillä oteta kantaa työnhakijan toiminnan moitittavuuteen.