Seteleistä tehtyjä kukkia - YTK

Työryhmä esitti hallitukselle työssäoloehdon uudistamista

Työttömyysturvan kehittämiseen keskittynyt työryhmä päätyi esittämään hallitukselle työssäoloehdon euroistamista. YTK:n näkemys on, että työssäoloehdon euroistamisella on tilausta, koska se parantaa mahdollisuuksia lisätä turvan digitalisaatiota. Sitä kautta me voimme entistä paremmin tarjota jäsenillemme yksilöllistä ja välittävää palvelua.

Hallitus asetti viime syksyn budjettiriihen pohjalta kolmikantaisen työryhmän pohtimaan työttömyysturvan kehittämistä. Työryhmän tehtävänä oli:

  • kehittää työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa, 
  • arvioida työttömyysturvan uudistamista siten, että työssäolon pituus vaikuttaa ansioturvan kestoon,
  • selvittää työttömyysturvan parempaa sopeutumista suhdanteisiin,
  • tarkastella työttömyysturvasta osan korvaavaa erorahamallia,
  • arvioida lomautettujen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen lomautuksen aikana, sekä
  • tarkastella työmarkkinatuen uudistamista ja siihen kytkettyjen työnhakijan tarkoituksenmukaisten palvelujen turvaamista.

Työryhmässä oli paljon erimielisyyttä asioista ja ryhmä esitti vain, että hallitus alkaisi valmistelemaan työssäoloehtoa tuloperusteisen päivärahaehdon mallin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus alkaisi valmistelemaan työttömyysturvalakiin muutosta, jossa työssäoloehto euroistettaisiin. Siirtyisimme siten ansaintaperusteisesta työssäoloehdosta maksuperusteiseen työssäoloehtoon.

Esitetyssä mallissa työssäoloehto määräytyisi kuukausikohtaisen tulorajaehdon kautta (844 euroa vuoden 2021 tasossa). Oikeus päivärahaan syntyisi, kun vaadittua työssäoloa on 6 kuukautta 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Työssäoloehtoa kerryttäisi siis kuukaudella jokainen kuukausi, jonka aikana henkilölle maksetaan vähintään 844 euroa palkkaa. Lisäksi työssäoloehtoa voisi kerryttää myös 0,5 kuukauden jaksoissa, jos palkkatulo on 422-843 euroa kuukaudessa. Lue lisää nykyisestä työssäoloehdosta.

Seuraavaksi hallitus tekee päätökset siitä, mitä lainvalmistelua aloitetaan. Jos hallitus seuraa työryhmän näkemyksiä, alkaa sosiaali- ja terveysministeriössä lainvalmistelu. Lainvalmistelun aikataulusta ei tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa.

Jälkimiete

YTK:n näkemys on, että työssäoloehdon euroistamisella on tilausta, koska se parantaa mahdollisuuksia lisätä turvan digitalisaatiota. Sitä kautta me voimme entistä paremmin tarjota jäsenillemme yksilöllistä ja välittävää palvelua.

Siksi tavoitteemme on olla kiinteästi apuna lainvalmistelussa. Haluamme vaikuttaa siihen, että lainvalmistelussa huomioidaan tarkasti euroistamisen vaikutukset toimeenpanossa, jotta voimme jatkossakin tarjota jäsenillemme parasta mahdollista tukea työelämän käänteissä.