Työttömyysturvalain muutokset esitelty eduskunnalle

Eduskunnalle esiteltiin 2.4.2020 muutokset työttömyysturvalakiin sekä ratkaisu yrittäjien työttömyysturvan järjestämiseksi.

Työttömyysturvalakiin helpotuksia

Hallitus on esittänyt työttömyysturvalakiin väliaikaisia muutoksia (HE 38/2020).

  • Esityksen mukaan työttömyyden tai lomautuksen alkuun asetettavalta omavastuuajalta voitaisiin maksaa ansiopäivärahaa.
  • Esityksellä myös lyhennettäisiin palkansaajan työssäoloehtoa 26 kalenteriviikosta 13 kalenteriviikkoon.
  • Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että lomautuksen perusteella maksettava ansiopäiväraha ei kuluttaisi päivärahan enimmäismaksuaikaa.
  • Samalla myös laissa olevaa lomautuksen määritelmää täsmennettäisiin vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä.

Muutokset koskisivat myös peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea soveltuvin osin.

​​​​​​​Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 6.7.2020 saakka. Muutoksia sovellettaisiin 16.3.2020 alkaen.

Yrittäjien työttömyysturvan järjestäminen

Päivitetty 7.4.2020: Lakimuutos on hyväksytty 6.4.2020.

Hallitus on esittänyt työttömyysturvalakiin väliaikaisia muutoksia (HE35/2020), joiden avulla tuettaisiin yrittäjien toimeentulon turvaamista COVID 19 –pandemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana. 

Työmarkkinatukea voitaisiin maksaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle, jonka päätoiminen työskentely yrityksessä katsottaisiin päättyneen ja päättymisen syynä olisi hyvin laajalle levinnyt vakava tartuntatauti. Lisäksi henkilön päätoimisen työskentelyn voitaisiin tietyin edellytyksin katsoa päättyneen, jos yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt, ja tulon vähentyminen johtuisi hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista. Henkilön päätoiminen työskentely voitaisiin näissä tilanteissa katsoa päättyneeksi, vaikka yritystoimintaa ei lopetettaisi. 

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttäisi, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annettaisiin työvoimapoliittinen lausunto Kansaneläkelaitokselle. Hänellä olisi oikeus työmarkkinatukeen muun muassa opintojen estämättä. Yrityksessä työskentelyn päättäneellä työnhakijalla olisi työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. 

Työmarkkinatukeen ei sovellettaisi odotusaikaa, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2020 asti. Lakia sovellettaisiin työmarkkinatukeen, jota maksetaan ajalla 16.3.2020–30.6.2020. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle