Talvinen maisema

Talven tullessa tulee myös lakimuutoksia

Työttömyysturvalakiin tulee 2020 alusta voimaan muutama muutos. Lisäksi työttömyyskassat alkavat vuoden vaihtuessa käyttää tulorekisteriä.

Näin tässä käy

  • Aktiivimalli kumotaan ja viedään pois
  • Ansiopäiväraha nousee parilla eurolla
  • Lisäpäiväoikeus päivittyy
  • Tulorekisteri saapuu työttömyyskassaan

Aktiivimalli kumotaan

1.1.2020 astuu voimaan työttömyysturvalain muutos, jonka myötä aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta kerryttävää toimintaa ei enää seurata, eikä se ole ehto työttömyysetuuden maksulle täysimääräisenä.

Lakimuutoksen voimaantulo tarkoittaa sitä, että työttömyysetuuteen ei tehdä alennusta enää 1.1.2020 lukien. Vastaavasti ennen lakimuutosta alennettu päiväraha palautuu jälleen täydeksi 1.1.2020 lähtien.

Aktiivimallin poistuminen ei vaikuta muihin työttömyysetuuden ehtoihin. Työttömän työnhakijan yleisenä velvollisuutena on jatkossakin hakea työtä ja koulutusta.

Työttömyyden alun omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta päivärahaa, pysyy viidessä päivässä.

Ansiopäivärahan taso nousee

1.1.2020 tulee voimaan tasokorotus peruspäivärahan määrään. Muutos vaikuttaa ansiopäivärahan sekä vuorotteluvapaalain mukaisen vuorottelukorvauksen määrään. Muutoksen vaikutus ansiopäivärahan määrässä on pieni ollen 1-2 euron luokkaa kuukaudessa.

Tasokorotus tehdään siten, että peruspäivärahaa nostetaan vuoden vaihteessa 20 eurolla kuukaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysturvalain pykälään merkitään peruspäivärahan suuruudeksi 33,33 euroa päivältä.

Peruspäivärahan suuruus on sidottu kansaneläkeindeksiin. Tasokorotuksen jälkeen lailla asetettu peruspäivärahan määrä vastaa vuoden 2019 kansaneläkeindeksin pistelukua. Kun tasokorotus tulee voimaan 1.1.2020, se tarkistetaan vuoden 2020 kansaneläkeindeksillä, jolloin peruspäiväraha on ensi vuonna 33,66 euroa.

Kun peruspäiväraha muuttuu, lasketaan ansiopäiväraha uudestaan. Keskimääräisessä ansiopäivärahassa vaikutus on noin 1-2 euroa kuukaudessa.

Lisäpäiväoikeutta päivitetään

Lisäpäiväoikeutta päivitetään vuoden vaihtuessa. Käytännössä työttömyysturvalakiin lisätään seuraava ikäluokka eli vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneet.

Lisäpäivämuutoksen yhteydessä muutetaan myös ansiopäivärahan maksamisen yläikärajaa siten, että vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle maksetaan ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää työntekijän eläkelaissa tarkoitetun alimman vanhuuseläkeiän.

Työttömyysturvalain muutos seuraa tässä alimman vanhuuseläkeiän nostoa. Tarkoituksena on estää tilanne, jossa päivärahaoikeus loppuu ennen kuin oikeus vanhuuseläkkeeseen alkaa.

Jatkossa ansiopäivärahan yläikäraja on siis riippuvainen henkilön syntymävuodesta ja eläkelaista. Sitä ei siis suoraan voi enää lukea työttömyysturvalaista.

Tulorekisteri käyttöön

Vuoden 2020 alusta alamme hakemaan tulotietoja suoraan kansallisesta tulorekisteristä. Tämä vähentää tarvetta erillisille palkkatodistuksille. Jatkossa tarvitsemme siis vähemmän liitteitä hakemukseen ja samalla itse hakemuksessa tulemme kysymään asioita hieman aiempaa enemmän.

Pääsemme hakemaan tulotietoja tulorekisteristä 2.1.2020 lukien. Haemme tulotiedot hakemusten käsittelyn yhteydessä. Tässä vaiheessa muutokset itse hakemisessa ovat vielä vähäisiä. Uuden järjestelmän käyttö ja puuttuvien tulotietojen ja mahdollisten täsmennysten kysely lisäävät meillä alkuun käsittely- ja neuvontatyötä. Pyrimme siihen, että tämä ei vaikuta päivärahojen maksamisen aikatauluihin.

Vaikka alamme hyödyntää tulorekisteriä heti vuoden vaihteessa, pyytää sähköinen palvelumme OmaYTK palkkatodistuksia vanhaan malliin vielä ensi helmikuun alkupuolelle saakka. Saamme tulotietosi kuitenkin myös tulorekisteristä, joten palkkatodistus ei sinänsä ole enää välttämätön. Tulorekisterissä olevat palkkatiedot eivät kuitenkaan aina riitä ja lisäksi käyttöönotossa voi ilmetä teknisiä ongelmia. Varaudu siis tulorekisteristä huolimatta toimittamaan myös palkkatodistus vielä.

Helmikuussa päivitämme asiointipalveluamme. Silloin pääset ilmoittamaan jo hakemuksessa enemmän tietoja ja liitteet jäävät vähemmälle. Sähköinen palvelumme uudistuu kokonaan ensi kesän jälkeen ja silloin päivärahan hakeminen helpottuu entisestään. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle