Hallituksen työllisyys- ja yrittäjyyspaketti

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomessa työn tekeminen ja työn teettäminen olisi aina kannattavaa. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Sipilän hallitus päivitti strategista toimintasuunnitelmaansa huhtikuussa.

Hallitus aikoo toimenpiteillään purkaa työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja, lyhentää työttömyysjaksoja ja alentaa rakenteellista työttömyyttä. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisen linjaukset valmistuivat lokakuussa 2015. Tarkempi hallituksen esitys muutoksista on tarkoitus antaa keväällä 2016. TEM:n johdolla valmistellaan lisäksi muutoksia työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin, muun muassa tiukennuksia velvollisuuteen ottaa tarjottu työ vastaan, muutoksia alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen sekä tiukennuksia velvoitteisiin osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Hallituksen esitys on luvassa syksyllä 2016 ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017.

Selvityksen kannustinloukkujen purkamiseksi vaadittavista toimenpiteistä on tarkoitus valmistua keväällä 2016. Mahdollisista tarkemmista toimenpiteistä kuullaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Työttömyysetuuksien käyttämisestä palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen valmistellaan hallituksen esitys annettavaksi syyskuussa 2016. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

Työelämä muuttuu

Hallituksen yrittäjyyspaketissa on huomioitu kasvava mikroyrittäjyys ja muut uudenlaiset yrittäjyyden muodot. Hallitus aikoo selvitystyön pohjalta valmistella työttömyysturvajärjestelmään muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistetaan joustavat siirtymät yrittäjästä palkansaajaksi – ja päinvastoin. Tavoitteena on tehdä esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi. Selvityksen osana tarkastellaan muun muassa itsensä työllistäjien mahdollisuutta työttömyysturvaan sekä yrittäjänä ja palkansaajana tehdyn työn yhtäaikaista vakuuttamista työttömyyden varalle (yhdistelmävakuutus). Selvitys valmistunee huhti-kesäkuussa 2017.

Myös me esitimme viime vuonna työttömyysturvaan muutoksia, joilla mahdollistettaisiin yhdistelmävakuutus ja sivutoiminen yritystoiminta ilman ansiopäivärahan menettämistä sekä uudistettaisiin palkansaajan käsite. Voit tutustua ehdotukseemme tästä.

Työnäyte-kokeilu

Hallitus valmistelee myös työvoimahallinnon uudistamista. Tarkoituksena on muun muassa helpottaa työmarkkinoilla vallitsevaa kohtaanto-ongelmaa, yhdenmukaistaa työvoimahallinnon tulkintoja ja painottaa resursseja aktivointitoimenpiteisiin. Hallitus selvittää Työnäyte – palvelun käyttöönottoa ja sitä koskevan kokeilun käynnistämistä. Työnäyte olisi työttömille työnhakijoille tarkoitettu, ei-työsuhteinen, vapaaehtoisuuteen perustuva palvelu, joka tarjoaisi mahdollisuuden osoittaa potentiaaliselle työnantajalle, millaista osaamista työnäytteen antajalla on ja millaista lisäarvoa henkilön palkkaaminen voisi työnantajalle tuoda. Työnäytteen antaminen tarkoittaisi lyhytkestoista työskentelyä potentiaalisen työnantajan tehtävissä. Työnantajalle palvelu tarjoaisi mahdollisuuden arvioida potentiaalisen työntekijän sopivuutta. Työnäytteen antaja saisi toimeentulonsa työttömyysturvana. Mahdollinen kokeilu voidaan aloittaa aikaisintaan tammikuussa 2017.


Blogissa esitettävät kirjoitukset sekä kommentit ovat näkemyksiä ja ajatuksia työttömyysturvaan liittyvistä asioista. Niitä ei ole tarkoitettu työttömyyspäiväraha-asiaa koskevaksi neuvonnaksi ja ne myös vanhenevat. Ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta löydät nettisivuiltamme kohdasta ”ansioturvan ABC”. Myös asiakaspalvelumme auttaa sinua, kun tarvitset neuvontaa.

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.