Karenssi on kova sana

Työttömyysturvan saaminen edellyttää tuensaajalta vastasuorituksia. Työttömyysturvaa saadakseen on haettava työtä ja työn saatuaan oltava valmis myös sen vastaanottamaan. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on päättänyt tiukentaa otettaan työttömistä työnhakijoista. Hallituksen esittämien lakimuutosten seurauksena työstä kieltäytyminen aiheuttaisi nykyistä useammin työttömyysturvan menettämisen määräajaksi eli suomalaisittain karenssin.

Työstä kieltäytyminen

Työnhakija saa karenssin, jos hän kieltäytyy työstä ilman pätevää syytä. Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan viime vuonna noin 17 200 henkilöä menetti oikeutensa työttömyysetuuteen kieltäydyttyään työstä. Määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2013. Samaan aikaan myös TE-toimiston työnhakijoille välittämien työtarjousten määrä on lisääntynyt. Hallitus esittää nyt karenssin pidentämistä 60 päivästä 90 päivään. Karenssi alkaisi nykyisestä poiketen vasta 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä. Ennen karenssia työnhakijalla olisi mahdollisuus tehostaa työnhakua ja varautua muutenkin taloudellisesti työttömyysetuuden menetykseen.

Työnhakijalla olisi edelleen kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana pätevä syy kieltäytyä työstä, joka ei vastaa hänen ammattitaitoaan. Hallitus perääntyi aikeistaan rajoittaa ammattitaitosuojaa. Ammattitaitosuoja liittyy jokaisen perusoikeuteen hankkia toimeentulonsa vapaasti valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Hallitus esittää, että ammattitaitosuojan jälkeen kokoaikatyö pitäisi kuitenkin ottaa vastaan, vaikka palkka jäisikin työmatkakustannusten vähentämisen jälkeen pienemmäksi kuin työttömyysetuus.

 Nykyisin työnhakijalla on oikeus kieltäytyä työstä, joka sijaitsee hänen työssäkäyntialueensa ulkopuolella. Työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle asuinpaikasta. Jatkossa työstä voisi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä vain siinä tapauksessa, jos päivittäisen työmatkan kesto ylittäisi kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia.

Kuinka ankara Suomi on?

Sanktion tulee olla oikeassa suhteessa työnhakijan menettelyn moitittavuuteen. Riittäisikö ensimmäisellä kerralla karenssin sijasta pelkkä varoitus, kuten Sveitsissä? Työ- ja elinkeinoministeriö on vertaillut Pohjoismaiden, Alankomaiden ja Saksan työttömyysturvaseuraamusten ankaruutta. Suomen korvauksettomat määräajat ensimmäisestä työstä kieltäytymisestä ovat joitakin vertailumaita ankarampia. Hallituksen esityksessä viitataan tutkimushavaintoihin, joiden mukaan työttömyysturvaseuraamukset madaltavat kynnystä ottaa vastaan työtä. Ja työhön päästyään työssä oleva saa työtöntä helpommin työpaikan. Toisaalta esityksessä tunnustetaan myös se tosiasia, että itsenäinen työnhaku olisi saattanut joissain tapauksissa myöhemmin johtaa paremmin palkattuun tai pysyvämpään työsuhteeseen. Karenssin pakosta vastaanotettu työhän voi olla esimerkiksi osa-aikatyötä tai lyhytkestoista työtä.

Kuinka paljon työllisyys kasvaa, kun työvoiman tarjontaa lisätään?

Sitä on hyvin vaikea ennakoida, varsinkin kun työllisyystilanne on heikko. Toisaalta havaittavissa on myös merkkejä siitä, ettei työvoiman tarjonta täysin kohtaa kysyntää. Kohtaanto-ongelmista huolimatta hallituksen kaavailemien muutosten vaikutus riippuu ennen kaikkea tarjolla olevan työn määrästä ja työnvälityksen tehokkuudesta. Tehokkuutta työnvälitykseen hallitus hakee ostamalla palvelut jatkossa markkinoilta ja lakkauttamalla TE-toimistot maakuntauudistuksen myötä.

 

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.