Kuinka aktiivimallin vaatima aktiivisuus täyttyy?

Ermo Inkeroinen, YTK:n lakimies

Työttömyysturvan aktiivimallia koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2018. Työttömyysetuuden saajaa ja työttömyysetuuden maksajaa kiinnostaa nyt paljon se, kuinka aktiivisuuden voi osoittaa. Lainsäätäjä on pohtinut toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää työllistymistä ja jotka samalla osoittavat aktiivisuuden.

Lain mukaan aktiivisuudeksi 65 päivän tarkastelujaksolla riittää:

  • 18 tuntia työtä (Vaadittu työaika voi vaihdella työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla)
  • 241,04 euroa tuloa yritystoiminnasta
  • 5 päivää työllistymistä edistävää palvelua
  • 5 päivää muuta työllistymisedellytyksiä parantavaa palvelua tai toimintaa
  • 5 päivää rekrytointikokeilua tai -koulutusta

Työskentely, yritystoiminta tai työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuminen

Työskentely osoittaa pääsääntöisesti aktiivisuuden, jos työtä on vähintään 18 tuntia 65 päivän tarkastelujakson aikana. Työn tulee olla sellaista, että se yhden viikon aikana tehtynä luettaisiin työssäoloehtoon. Yritystoiminta osoittaa aktiivisuuden, jos työnhakija ansaitsee yritystoiminnassa vähintään 241,04 euroa 65 päivän tarkastelujakson aikana. Työllistymistä edistävä palvelu osoittaa aktiivisuuden, jos työnhakija on palvelussa viisi päivää 65 päivän tarkastelujakson aikana. Työllistymistä edistävät palvelut on määritelty työttömyysturvalaissa ja niitä ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, työkokeilu, kotoutumisen edistämiseksi tapahtuva omaehtoinen koulutus sekä kuntouttava työtoiminta.

Työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan osallistuminen

Aktiivisuuden voi osoittaa osallistumalla viisi päivää muuhun työllistymisedellytyksiä edistävään palveluun tai toimintaan 65 päivän tarkastelujakson aikana. Palvelun tai toiminnan tulee olla työvoimaviranomaisen järjestämää. Sosiaali- ja terveysvaliokunta viittasi mietinnössään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin. Kyseisessä laissa on mainittu muitakin työvoimaviranomaisen järjestämiä palveluita, kuin työllistymistä edistävät palvelut. Valiokunnan mukaan niitä voi olla myös ulkopuoliselta palveluntuottajalta ostetut palvelut, kuten erilaiset työllistymisen pilottipalvelut. Aktiivisuuden voi osoittaa erilaisiin asiantuntija-arviointeihin sekä ammatinvalinta- ja uraohjaukseen tai työhönvalmennukseen osallistumalla. Työvoimaviranomainen ei yleensä anna niihin osallistumisesta lausuntoa työttömyyspäivärahan maksajalle, joten päivärahan hakija tulee itse olla aktiivinen niiden ilmoittamisessa.

Työllistymiseen liittyvä rekrytointia tukevaan toimintaan osallistuminen

Aktiivisuuden voi osoittaa osallistumalla rekrytointia tukevaan toimintaan viisi päivää 65 päivän tarkastelujakson aikana. Tällaista rekrytointia tukevaa toimintaa voi olla rekrytointikokeilu ja rekrytointikoulutus, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Rekrytointikokeilu on määritelty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Rekrytointikoulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä muuta kuin työllistymistä edistävänä palveluna toteutettavaa rekrytointiin liittyvää koulutusta, mutta sitä ei ole määritelty tarkemmin.  

YTK seuraa ja tiedottaa aktiivimallin käänteisiin ja toimeenpanoon liittyviä asioita, joten kannattaa seurata pulssia nettisivuillamme.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.