Vanhanaikaista, mutta tarpeellista

Työaika on haastava mittari. 24/7-yhteiskunnassa on kasvava tarve sovittaa työajat asiakkaan tarpeisiin. Globalisaation myötä kellonajat menettävät merkityksensä. Mutta kuinka elastista työaika voi olla ja kuinka paljon työntekijältä voidaan odottaa joustavuutta?

Työajan sääntely on vanhanaikaista, mutta samalla myös tarpeellista työntekijän suojelun näkökulmasta. Työajat eivät voi olla kohtuuttoman pitkiä ja työntekijälle on turvattava riittävä lepoaika.

Monelle tulee yllätyksenä se, että työttömyysturvan edellytyksenä oleva työajan valvonnan vaatimus sulkee osan suomalaisista palkansaajista kokonaan ansioturvan ulkopuolelle. Soviteltua ansiopäivärahaa ei voida maksaa osa-aikatyöntekijälle, jonka työaikaa ei valvota perinteisin menetelmin. Tällainen epätyypillinen työ ei myöskään kerää ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa, joten työntekijällä ei välttämättä ole oikeutta ansiopäivärahaan työsuhteen päättymisen jälkeen.

Työaika sopii erityisen huonosti asiantuntijatyön mittaamiseen. Yhä useampi meistä tekee työtä, jossa työtehtävät koostuvat pääasiassa tiedon etsimisestä ja tiedon käsittelystä. Tämän tyyppisissä tehtävissä työnantajan johto- ja valvonta eivät kohdistu niinkään työhön käytettyyn aikaan kuin saavutettuihin tuloksiin. Näin totesi myös työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, joka sai 30.6.2017 valmiiksi mietintönsä työaikalain uudistamisesta 2020-luvun tarpeisiin. Työryhmä esittää uutta joustotyöaikaa työaikamalliksi asiantuntijoille ja muille, joiden työ on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tätä uutta työaikamuotoa voisi arvioiden mukaan noudattaa ainakin noin neljäsosa palkansaajista. Joustotyöaika olisi ennen kaikkea työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen perustuva työaikajärjestely. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelisi tavoitteet ja kokonaisaikataulun. Vastaavia luottamustyöaikaa koskevia järjestelyjä on otettu käyttöön muun muassa Ruotsissa ja Saksassa.

Vanhentunut lainsäädäntö tulee muuttaa vastaamaan muuttuneen työelämän tarpeisiin. Joustotyöaika olisi yksi askel tähän suuntaan. Vastaavalla tavalla myös työttömyysturvalainsäädäntöä tulisi päivittää kivikaudelta 2020-luvulle. Työajan valvonnan vaatimus työttömyysturvan edellytyksenä on vanhanaikainen ja siitä tulisi luopua välittömästi.

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.