Vapaa matkustaja

Kirjailija Margaret Atwoodia lainaten voisin todeta, että on olemassa kahdenlaista vapautta: Vapautta johonkin ja vapautta jostakin. Jos sinulla on oikeus tahtoa jotain, on sinulla myös oltava oikeus olla tahtomatta. Modernissa ja liberaalissa yhteiskunnassa valinnan vapautta ei saa rajoittaa.

YTK:n jäsen voi oman vapaan tahtonsa mukaan joko kuulua tai olla kuulumatta ammattiyhdistykseen. YTK:n jäsenyys ei ole vaihtoehtoinen ammattiyhdistyksen jäsenyyden kanssa, ne ovat rinnakkaisia mahdollisuuksia. Yhdistymisvapaus on perusoikeutena turvattu meille kaikille perustuslain 13 §:ssä. Yhdistymisvapaus pitää sisällään sekä positiivisen oikeuden liittyä ammattiyhdistyksen jäseneksi että negatiivisen oikeuden olla liittymättä ammattiyhdistykseen. Negatiivisella yhdistymisvapaudella tarkoitetaan lisäksi oikeutta erota yhdistyksestä sekä suojaa pakkoliitoksia vastaan. Nämä kaksi yhdistymisvapauden puolta asetetaan usein vastakkain. Konflikti syntyy, kun negatiivisen yhdistymisvapauden käyttäminen nähdään uhkana positiivisen yhdistymisvapauden käyttäjille. Mutta jokaisella on vapaus valita, se on vahvistettu myös tuomioistuimissa.

1970-luvulla britannialainen rautatieyhtiö erotti kolme ratatyömiestä palveluksestaan, koska nämä kieltäytyivät liittymästä ammattiliittoon.  Britanniassa ammattiliitot suosivat tuolloin työmarkkinasopimuksissa niin kutsuttuja closed shop-järjestelyjä, joissa työnantajilla ei ollut oikeutta ottaa palvelukseensa muita kuin tiettyjen ammattiyhdistysten jäseniä. Liiton jäsenyys oli työllistymisen ehto. Järjestely turvasi ammattiliittojen jäsenmäärän ja lisäsi neuvotteluvoimaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) mukaan ammattiliiton jäsenyyteen pakottaminen loukkasi olennaisella tavalla valittajien Ian Youngin, Noel Jamesin ja James Websterin yhdistymisvapautta. Se loukkasi yhdistymisvapauden syvintä ydintä ja olemusta.

EIT katsoi saman menettelyn yhdistymisvapauden vastaiseksi myös vuonna 2016. Tanskalaiset herrat Sorensen ja Rasmusen eivät halunneet kuulua tiettyyn ammattiliittoon, koska he olivat eri mieltä liiton edustamasta poliittisesta linjasta. Vuonna 1993 EIT katsoi, ettei Islannin lainsäädäntö voinut edellyttää taksikuljettajan liittyvän yhdistyksen jäseneksi taksiluvan saadakseen.

Toiset voivat pysytellä ammattiyhdistysten ulkopuolella, jokainen oman harkintansa mukaan. Vapaan matkustajan tahto on vapaa ja ajatukset suojattuja.

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.