Työpöydällä on rypistettyjä paperiarkkeja.

Vinkkejä karenssin ymmärtämiseen työttömyysturvassa

Kun työsuhde päätetään, voi seurauksena olla korvaukseton määräaika eli niin sanottu karenssi. Karenssien kehittäminen on nykyisen hallituksen työlistalla. Taustalla on huoli siitä, että työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä on nykyisellään kohtuuton ja se saattaa jopa olla haitallinen työnhaun kannalta.

Olen pohtinut asiaa käydessäni läpi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksiä. Lautakunta käsittelee työttömyyskassojen antamista päätöksistä tehdyt valitukset.  Vain harvoin lautakunta päätyy siihen, että henkilöllä olisi ollut työttömyysturvan näkökulmasta pätevä syy päättää työsuhteensa, eikä tälle tulisi asettaa karenssia. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska lautakunnalle saakka virheellisiä päätöksiä ei pitäisi mennäkään. Tulkinnanvaraisissa asioissa linja on joka tapauksessa ollut tiukka. Työttömän näkökulmasta nykyinen karenssikäytäntö vaikuttaa osin kohtuuttomalta.

Muutoksenhaussa tulee esiin erityisesti tapauksia, joissa on viittauksia työttömyysturvalain mukaisiin päteviin syihin päättää työsuhde. Henkilöllä on pätevää syy päättää työsuhteensa, jos työnantaja laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan vakavasti. Tällaisia tilanteita ovat tyypillisesti sellaiset, joissa työnantaja ei maksa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ei takaa työturvallisuutta tai kohtelee työntekijöitä epätasa-arvoisesti.

Henkilöllä voi olla pätevä syy päättää työsuhde, jos työtä ei voida henkilön työkyky huomioon ottaen pitää sopivana. Esimerkiksi sairauden vuoksi työtä ei välttämättä ole mahdollista jatkaa.

Lisäksi henkilöllä voi olla rajatuissa tapauksissa pätevä syy päättää työsuhteensa liian pitkän työmatkan perusteella. Muutoksenhaussa tulee kuitenkin eteen usein tapauksia, joissa pidemmänkin työsuhteen aikana tapahtuu yllättäen muutoksia henkilön elämäntilanteessa, jotka muuttavat työmatkan kestämättömän pitkäksi tai aikaa vieväksi. Esimerkiksi auto voi hajota tai perheenjäsen saattaa sairastua. Näissä tapauksissa kuitenkaan harvoin tullaan siihen lopputulokseen, että työsuhde olisi päätetty pätevällä syyllä.

Nykyinen karenssikäytäntö voi johtaa kohtuuttomuuteen työttömäksi jääneen henkilön näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan johdu pelkästään siitä, että pykälät olisivat kohtuuttomia. Asiaan voi vaikuttaa myös se, että henkilö ei ole osannut selvittää työsuhteen päättämiseen johtaneita syitä tarpeeksi yksityiskohtaisesti eikä ole välttämättä osannut tuoda työttömyysturvalain näkökulmasta merkittäviä seikkoja esiin. Ihmisiltä ei toki tulisi edellyttää sitä, että he osaisivat vedota oikeisiin lainkohtiin.

Vinkkejä

Olen koonnut tähän vinkkilistan, jonka avulla voit puntaroida, olisiko sinulla pätevä syy päättää työsuhde, jossa koet olevasi kestämättömässä tilanteessa.

  • Jos harkitset työsuhteesi päättämistä, ole yhteydessä työvoimaviranomaiseen ennen kuin toimit.

  • Työnantajasi laiminlyödessä työsopimuksesta tai laista johtuvia velvoitteitaan sinun on suositeltavaa ensin yrittää selvittää tilannetta työnantajasi kanssa. Ota tämän jälkeen yhteyttä työpaikan ulkopuoliseen tahoon kuten YTK-Yhdistyksen työsuhdeneuvontaan, ammattiliittoon, työsuhdejuristiin tai työsuojeluviranomaiseen. Muutoksenhaussa on paria poikkeusta lukuun ottamatta aina vaadittu asian selvittämistä ulkopuolisen tahon kanssa, jotta päättämiselle on voitu katsoa olevan pätevä syy.

  • Jos tulet siihen tulokseen, että sinulla ei ole sairauden tai muun työkykyysi vaikuttavan syyn vuoksi mahdollisuutta jatkaa työsi tekoa, selvitä asiaa työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Selvitä, olisiko työnantajalla tarjota muuta työkykyäsi vastaavaa työtä sinulle. Jos työkykyäsi vastaavaa työtä ei ole tarjottavissa, varmista, että sinulla on ennen työsuhteesi päättämistä lääketieteellinen selvitys, jossa sinun todetaan olevan vähintäänkin pitkäaikaisesti kyvytön tekemään juuri sitä työtä, josta olet päättänyt lähteä.

  • Työmatka on vain harvoin pätevä syy päättää työsuhde. Pääsääntöisesti ainoastaan tilanteet, jotka vastaavat laissa määritettyjä rajoja hyväksytään pätevinä syinä. Erityisesti huomioon kannattaa ottaa se, että oman auton hajoaminen ja sen korvaamisen mahdottomuus ei ole pätevä syy työsuhteen päättämiseen. Ei edes silloin, kun työnteko edellyttää auton käyttöä.

  • Sinulla tulee olla työttömyysturvalaissa tarkoitettu pätevä syy työsuhteen päättämiselle myös koeajalla. Vaikka sinulla siis olisi työsopimuslain mukaisesti asiallinen peruste työsuhteen päättämiseen, saattaa koeaikapurku aiheuttaa karenssin työttömyysturvassa.

  • Perustele työsuhteen päättämisesi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tuo ilmi kaikki päättämiseen vaikuttaneet tekijät ja kerro, miten olet etukäteen yrittänyt selvittää asiaa. Muutoksenhakuprosessissa päädytään usein pätevään syyhyn tapauksissa, joissa henkilön kokonaistilanne huomioon ottaen voidaan katsoa olevan olemassa pätevä syy työsuhteen päättämiseen.

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen.

Suvi Tynkkynen, lakimies

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen haluaa varmistaa, että kaikille taataan yhdenvertaisesti oikeus työttömyysturvaan. Suvia kiinnostaa voimassa olevien sääntöjen kyseenalaistaminen ja mahdollisten kohtuuttomuuksien esiintuominen. Suvi haluaa antaa äänensä työttömyysturvan kehittämiselle yksilön näkökulmasta oikeudenmukaisempaan suuntaan.

"Invest in yourself... it's the most important investment you'll ever make." - Warren Buffett

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.