Lakinuija lepää kirjojen päällä.

Yrittäjän perheenjäsen ja määräämisvalta - lakimuutokseen liittyvää tulkintaa

Yrittäjän ei omistava perheenjäsen on voinut 1.7.2019 voimaantulleen lakimuutoksen myötä liittyä palkansaajakassaan. Lakimuutoksen jälkeen on ilmennyt hieman epäselvyyttä siitä, katsotaanko hallituksen jäsenyys, puheenjohtajuus tai toimitusjohtajuus osakeyhtiössä sellaiseksi määräämisvallaksi, joka estää ei omistavan perheenjäsenen palkansaajakassaan liittymisen ja työssäoloehdon keräämisen.

Työttömyysturvassa yrittäjän määritelmä on riippuvainen mm. omistamisesta ja määräämisvallasta. Näiden toteaminen vaihtelee hieman yritystmuodosta riippuen.

Määräämisvallalla tarkoitetaan omistamiseen liittyvää valtaa. Määräämisvalta ilmenee osakkeiden omistamisena ja osakkeiden tuomana äänimääränä, jolloin henkilö pystyy päättämään yrityksen asioista osakepääomaa vastaavassa suhteessa, esimerkiksi käyttämällä päätösvaltaa yhtiökokouksessa tai päättämällä voitonjaosta. Lisäksi määräämisvalta oikeuttaa nimittämään tai erottamaan enemmistön jäsenistä yrityksen hallituksessa taikka siihen verrattavassa toimielimessä, taikka sellaisessa toimielimessä, joilla on oikeus hallituksen nimittämiseen tai erottamiseen.

Määräämisvalta voi ilmetä myös muulla tavoin kuin osakkeenomistuksen kautta. Osakkeenomistaja on voinut valtuuttaa valtakirjalla henkilön käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia esimerkiksi tilanteessa, jossa on itse estynyt käyttämästä määräämisvaltaa. Määräämisvalta voi perusta myös sopimukseen, jonka perusteella sopimuskumppanilla on tosiasiallinen osakkeisiin liittyvä määräämisvalta.

Välillisen omistamisen tilanteissa yritysten omistaessa toisiaan on poikkeuksellisesti mahdollista, että yrittäjäaseman edellyttämä määräysvalta syntyy, vaikka yrityksessä työskentelevä henkilö ei omistaisi työnantajayhtiön osakkeita lainkaan.

Pääsääntöisesti määräämisvalta osakeyhtiössä katsotaan liittyvän omistajuuteen eikä hallituksen jäsenyys, puheenjohtajuus tai toimitusjohtajuus pääsääntöisesti ole sellaista määräämisvallan käyttöä, joka estäisi ei omistavan perheenjäsenen liittymisen palkansaajakassaan. Poikkeustapauksia voi tosiasiallisista olosuhteista riippuen olla ja viime kädessä tulkinta muodostuu oikeuskäytännössä.

Kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä määräämisvaltaa liittyy yhtiömiehen asemaan. Kommandiittiyhtiössä määräämisvaltaa käyttää vastuunalainen yhtiömies tai vastuunalaiset yhtiömiehet yhdessä. Äänetön yhtiömies ei käytä kommandiittiyhtiössä määräämisvaltaa eikä hänellä ole lähtökohtaisesti vastuuta yhtiön sitoumuksista.

Avoimessa yhtiössä määräämisvaltaa käyttävät yhtiömiehet yhdessä, jollei määräysvaltaa ole rajoitettu yhtiösopimuksella.

Yrittäjäasemassa olevan vastuunalaisen yhtiömiehen kommandiittiyhtiössä tai avoimen yhtiön yhtiömiehen avoimessa yhtiössä työskentelevää perheenjäsentä ei voida katsoa yrittäjäksi pelkästään perheenjäsenensä määräysvallan perusteella.​​​​​​

YTK:n päälakimies Paula Virri.

Paula Virri, lakiasiainjohtaja

YTK:n lakiasiainjohtaja Paula Virri vastaa YTK:n toiminnan laillisuudesta ja vastuullisuudesta. Paulaa kiinnostavat työelämän muutosilmiöt ja työsuhteisiin liittyvän säädösympäristön kehittyminen sekä näiden vaikutukset työttömyysturvalainsäädäntöön. Vain muutos on pysyvää, ja siksi siihen sisältyy aina myös mahdollisuus.  

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.