Tietoa työpaikoille ja työnantajille

Työnantajana voit monin tavoin helpottaa työntekijöidesi tilannetta, jos eteen tulee lomautuksia tai irtisanomisia. Tällä sivulla annamme asiaan liittyviä vinkkejä. 


Joskus tarvitsemme apuasi

Kun käsittelemme hakemuksia, saatamme joskus tarvita työnantajalta tarkentavia tietoja. Voit lähettää pyydetyt liitteet nettisivujemme kautta.

 • Voit ilmoittaa tulorekisteriin joko suppeat tai laajat tiedot. Suppeat tiedot eivät useinkaan ole työttömyysturvassa riittävät. Siksi sinun kannattaa käyttää laajaa ilmoitustapaa ja antaa myös kaikki mahdolliset vapaaehtoiset tiedot. Jos käytät suppeaa ilmoitustapaa, joudumme useimmiten pyytämään tarkennusta.

  Kun käsittelemme päivärahahakemusta, tarvitsemme tietoa esimerkiksi peruspalkan määrästä, palkanmaksukaudesta ja työajasta. Lisäksi tarvitsemme myös tiedon ansainta-ajasta ja mahdollisia poissaoloista.

  Lisätietoja tarvittaessa olemme yhteydessä tulorekisterissä ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

 • Ansiopäivärahan maksamisen edellytys on työssäoloehdon täyttyminen. Työssäoloehto täyttyy, kun työntekijä on työskennellyt 26 viikkoa vähintään 18 tuntia. Jos työsopimuksessa ei ole määritelty tuntimäärää tai työtä on alle 18 tuntia viikossa, tarvitsemme tuntiselvityksen, jossa näkyy työntekijän toteutuneet työtunnit kalenteriviikoittain.

 • Saamme tulotiedot pääasiassa tulorekisteristä. Joissakin tapauksissa joudumme edelleenkin pyytämään erillistä palkkatodistusta, koska tulorekisterin tiedot eivät aina riitä.

  Pyydämme palkkatodistusta tilanteesta riippuen 26 - 52 työssäoloehdon täyttävän viikon ajalle. Palkkatodistuksesta tulee selvitä ajanjaksolla maksetut palkat ja mahdollinen ajanjakson ulkopuolinen ansainta-aika, palkattomat poissaolot sekä myös ajanjaksolla ansaitut palkat, vaikka ne maksetaan ajanjakson ulkopuolella. Löydät palkkatodistuslomakkeen sivuiltamme.

 • Kun käsittelemme hakemuksia, tarvitsemme tiedon työsuhteen kestosta, tyypistä, työajasta sekä palkasta.

  Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty, löydät sivuiltamme lomakkeen, jolla voit antaa selvityksen työsuhteen ehdoista. Täytä lomake ja lähetä sen meille. 

  Tarvittaessa töihin kutsuttavalle (ns. 0-sopimus) tarvitsemme myös viikoittaisen tuntiselvityksen.

  Jos työntekijän työtunteja vähennetään alkuperäisestä työsopimuksesta, tarvitsemme uudesta osa-aikatyöstä työsopimuksen. Muista, että näissä tilanteissa työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan, mikä vaikuttaa etuusoikeuteen.

 • Jos työntekijän työsuhde on päättynyt eikä työsopimuksessa ole mainintaa määräaikaisesta työsuhteesta, tarvitsemme irtisanomisilmoituksen, josta selviää irtisanomisaika.

  Tarvitsemme irtisanomisilmoituksen myös, jos työntekijän työtunteja on vähennetty alkuperäisestä. 

 • Työntekijä, joka on saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa ja jonka edelleen on katsottu olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä, on oikeus työttömyysetuuteen, jos hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty. Jos henkilö on työ- tai virkasuhteessa edellytetään lisäksi, ettei hänen työnantajallaan ole tarjota hänelle hänen työkykynsä mukaista työtä.

  Tällaisissa tilanteissa pyydämme työantajalta vapaamuotoisen selvityksen siitä, missä määrin työntekijälle on mahdollisuus järjestää hänen työkykyään vastaavaa työtä. 

Näin pidät huolta työntekijöidesi työttömyysturvasta

 1. Jäsenyys työttömyyskassassa
  Varmista, että työntekijäsi ovat jäseniä työttömyyskassassa. Ansioturvan saamisen edellytys on, että lomautettu tai työttömäksi jäävä työntekijä on kerännyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä. tieto jäsenyydestä työttömyyskassassa ei sinänsä kuulu työnantajalle, mutta voit siitä huolimatta muistuttaa ja kertoa työttömyyskassajäsenyyden tärkeydestä. Suomessa on puolisen miljoonaa palkansaajaa, joilla ei ole jäsenyyttä työttömyyskassassa. Osalla syynä on se, että he eivät ole tietoisia kassajäsenyyden tärkeydestä.

  Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa eli puoli vuotta. 

  Kassan jäsenenä työntekijän ansiotaso on vakuutettu työttömyyden ja lomautuksen varalta. Työnantaja voi auttaa tässä. Kun työntekijä tuntee itsensä turvatuksi, on sillä myönteinen vaikutus työpaikan ilmapiiriin.
 2. Tulorekisteri

  Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävistä tuloista. Työttömyyskassa saa tulotiedot tulorekisteristä. Näin ainakin siis periaatteessa. Tässä työnantaja voi olla merkittävästi avuksi. Jos ilmoitat tulorekisteriin vain suppeat tiedot, joutuu työttömyyskassa pyytämään lisäselvityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa erillistä palkkatodistusta, mikä vie työnantajan aikaa ja samalla se viivästyttää etuuden maksamista lomautetulle tai työttömäksi jääneelle työntekijälle.


  ​​​​​​​Voit auttaa työntekijöitäsi ilmoittamalla tulorekisteriin laajat tiedot ja tarvittaessa vielä kaikki vapaaehtoisetkin tiedot. Näin työttömyyskassa pystyy tulorekisterin tiedoilla laskemaan työssäoloehdon ja ansiopäivärahan määrän ilman ylimääräisiä selvittelyjä. Tämä helpottaa kaikkien elämää. Erityisesti sujuvuus auttaa työntekijää, joka saa etuutensa ilman tulotietojen selvittelystä johtuvia viiveitä.

 3. Työttömyysturvainfo

  Kun työttömyys tai lomautus uhkaa, on työntekijällä suuri huoli siitä, miten hänen toimeentulonsa käy. Työttömyysturvajärjestelmä Suomessa on kattava ja toimiva mutta yhtä kaikki myös monimutkainen. Samalla julkisessa keskustelussa on usein esillä tapauksia, joissa turva ei ole toiminut. Tämä kaikki herättää ja ylläpitää huolta, joka vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin. Helpoin ja kätevin tapa on järjestää työntekijöille työttömyysturvainfo, johon voi kutsua YTK:sta asiantuntijan kertomaan siitä, miten homma toimii. Myös Kelasta ja TE-toimistosta voi kysyä asiantuntijaa.


  Me pystymme hoitamaan työttömyysturvainfoja etäyhteyksin. Riippuen tilanteesta, voimme myös saapua paikan päälle. 

 4. Eväät työllistämiseen

  Työttömyysuhka, työttömyys ja lomautus ovat työelämän käännekohtia, joita ei tarvitse yksin kohdata. Esimerkiksi YTK-yhdistys tarjoaa jäsenilleen monenlaista tukea näihin työelämän käännekohtiin. Työ kannattaa aloittaa ajoissa. Näin työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä kolmannen osapuolen avulla varmistaa, että mahdollinen työttömyysaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Työttömyysajan voi käyttää monella tavalla hyödyksi. Samalla on hyvä pitää mielessä tilastojen osoittavan sen, että pitkittyvä työttömyys heikentää työllistymisen todennäköisyyttä. Siksi yksi tehokkain keino työnantajalle auttaa työntekijöitään on hakea jo ennakkoon apua. Näin työntekijöille voidaan rakentaa polkua eteenpäin jo ennen kuin sen hetkiset työt päättyvät.

Lomautus

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena, jolloin työvelvoite poistetaan kokonaan tai osa-aikaisena, jolloin lyhennetään päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

Kokoaikaisen lomautuksen ajalta työntekijä voi hakea täyttä päivärahaa. Jos työntekijä tekee lomautuksen aikana satunnaisia kokonaisia työpäiviä, ei näiltä päiviltä ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Jos työntekijä lomautetaan viikoittaista työaikaa lyhentämällä, hän voi hakea täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Työpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa. Lomauttaminen viikoittaista työaikaa lyhentämällä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on vain kokonaisia lomautus- ja työpäiviä.

Jos työntekijä on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, työntekijä voi hakea soviteltua ansiopäivärahaa. Soviteltu ansiopäiväraha tarkoittaa sitä, että palkka huomioidaan ansiopäivärahan määrässä. Lomauttaminen päivittäistä  työaikaa lyhentämällä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on lomautuksen vuoksi osittaisia työpäiviä. Lue lisää siitä, miten työnteko lomautuksen aikana vaikuttaa ansiopäivärahaan. 

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on työntekijän, työnantajan ja työvoimaviranomaisen yhteinen sopimus. Vuorotteluvapaa on työntekijälle mahdollisuus 100–180 kalenteripäivän kestävään vapaaseen. Työnantajana sitoudut palkkaamaan vastaavaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Työtehtävien ei tarvitse olla samat.

Sijaisen työsuhde on määräaikainen työsopimus, joka lakkaa sovitun määräajan päättyessä. Jos sijaisen työsuhde päättyy ennen vuorotteluvapaan päättymistä, jatkuu vuorotteluvapaa sovitusti loppuun saakka.

Tee vuorottelijan kanssa vuorotteluvapaasopimus ja toimita se TE-toimistoon ennen vuorotteluvapaan alkamista. TE-toimisto tarkastaa vuorottelijalta vapaalle jäämisen edellytykset.

Vuorottelija lähettää meille vuorotteluvapaakorvaushakemuksen. Sen liitteeksi tarvitsemme vuorotteluvapaasopimuksen. Hakemuksen voi lähettää jo ennen vapaan alkamista.  Hakemuksen perusteella teemme ratkaisun korvauksesta. Maksamme vuorottelukorvauksen takautuvasti neljän viikon jaksoissa. Maksuja ei tarvitse erikseen hakea.

Lue lisää vuorotteluvapaasta sivuiltamme.

YTK-juliste

Täältä voit ladata YTK:n jäsenyydestä kertovan julisteen sähköiseen käyttöön tai tulostettavaksi vaikka työpaikan ilmoitustaululle. Halutessasi voimme myös lähettää julisteita työpaikallesi. Ota tällöin yhteyttä asiakaspalveluumme!

Lataa tästä YTK-juliste ruotsiksi tai englanniksi.

Työnantaja, lähetä meille työntekijääsi koskevat liitteet täältä

Tämä palvelu on tarkoitettu vain työnantajien ja viranomaisten käyttöön. Jäsenen tulee lähettää omat liitteensä suoraan OmaYTK-palvelun kautta.