Henkilötietojen suoja

Jäsentemme yksityisyys on meille erittäin tärkeä asia. Sitoudumme suojaamaan jäsentemme yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Pidämme myös huolen siitä, että käsittelemme jäsentemme henkilötietoja aina turvallisella tavalla.

Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta voimme taata sinulle turvaa mahdollisen työttömyytesi aikana. Alta voit lukea lisää siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme tietojasi, keiden yhteistyökumppaneiden kanssa työskentelemme ja kuinka voit pyytää itseäsi koskevia tietoja. Lisäksi alta selviää tarkemmin, miten olemme sitoutuneet huolehtimaan yksityisyydestäsi henkilötietojasi käsitellessämme.

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia

 • Työttömyyskassat ovat yhteisöjä, jotka hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviään käyttävät julkista valtaa ja hoitavat julkista tehtävää.  Keräämme tietoja jäsenyyteen liittyvissä asioissa sekä etuuksien maksamista varten.

  Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti YTK:n jäseneltä itseltään. Lisäksi keräämme tietoja työnantajilta, sidosryhmiltä, palveluiden tuottajilta, muilta viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä.

  Keräämme henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Pyrimme aina varmistamaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. Etuuksia käsiteltäessä saatamme käsitellä myös arkaluonteisia tietoja.

 • Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
  • vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
  • pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
  • pyytää tietojen käsittelyyn rajoituksia tietyin poikkeuksin
  • siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  YTK:n jäsen voi tarkistaa helposti omat tietonsa työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa Oma YTK:ssa. Oma YTK:ssa voi lisäksi päivittää yhteystietoja sekä lähettää YTK:lle viestin suojatusti.

  Muuten käsiteltävien henkilötietojen osalta pyyntö voidaan tehdä lähettämällä viesti osoitteeseen tietosuoja(a)ytk.fi, josta lähetetään mahdolliset lisäohjeet. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana. Tarkastus on pääsääntöisesti maksuton kerran vuodessa.

 • YTK kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä pidempää aikaa kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.

  Tietojärjestelmät, joissa tieto säilytetään, on teknisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa ja hyvin valvotussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

  Tietojen säilytysajat määritetään kulloinkin voimassa olevien lakien pohjalta ja käsittelyn tarkoitus ja tarve huomioiden.

YTK Työttömyyskassan tietosuojaseloste

 • YTK Työttömyyskassa
  Käyntiosoite: Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa
  Postiosoite: PL 100, 32201 LOIMAA
  [email protected]
  ​​​​​​​https://ytk.fi/

 • YTK Työttömyyskassa
  tietosuoja(a)ytk.fi
  puh. 02 760 7620
  ​​​​​​​PL 100, 32201 LOIMAA

 • YTK Työttömyyskassan jäsen- ja maksurekisteri.

 • Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 c) kohtaan. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista työttömyyskassan lakisääteisen tehtävän hoitamisessa.  

  Lähtökohtaisesti YTK käsittelee tietojasi työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan   ja vuorotteluvapaalaissa tarkoitetun vuorottelukorvauksen järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä jäsenten neuvontaan ja palveluun YTK:n jäsenyyttä koskevissa asioissa.  YTK voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella. YTK:lla on toimintansa harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten tilastoaineiston muodostaminen ja käsittely, toiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen. Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös näillä perusteilla. Tietojasi voidaan käyttää myös palvelun laadun kehittämiseen.

  Päivärahanhakijan tulee lain mukaan ilmoittaa työttömyysetuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Tarvittavien tietojen puuttuminen voi johtaa kielteiseen päätökseen.

 • Käsittelemme pääsääntöisesti jäsentemme henkilötietoja. Tämän lisäksi käsittelemme tietoja henkilöistä, jotka ovat olleet jäseniä, pyrkineet jäseneksi, muuten ottaneet YTK:hon yhteyttä tai käyneet YTK:n nettisivuilla. Lisäsi voimme kerätä tietoja henkilöistä, joilla on jäsenyyssuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu yhteys.

 • a)       Henkilötiedot

  • Sukunimi, etunimet
  • Henkilötunnus
  • Asiointikieli
  • Postitusosoite, postinumero
  • Kotikunta
  • Maan tunnus
  • Puhelinnumerot
  • Sähköpostiosoite

  b)      Jäsentiedot

  • Jäsenlaji
  • Kassasta eropäivä, erosyy
  • Pankkitili
  • Tietojen avauspäivä
  • Tietojen viimeinen päivityspäivä
  • Sukupuoli
  • Edellinen henkilötunnus
  • Liittymispäivä
  • Edellinen työttömyyskassa
  • Eropäivä, eroamissyy
  • Jäsenen ammattikoodi ja ammattinimike, päivittyvät automaattisesti työvoimapoliittisen lausunnon perusteella
  • Koulutuskoodi
  • Luovutus- tai turvakielto

  c)       Työttömyyskassassa ylläpidetään maksatuksen ohjaustietoja:

  • Päivärahan hakijan päivärahan perusteena oleva palkka ja sovittelujakson pituus
  • Jäsenen saamat palkkatulot, sovittelujakso ja tietyt sosiaalietuudet, jotka vaikuttavat kassan maksaman etuuden määrään
  • Jäsenen lapsitiedot vaikuttavat lapsikorotusten maksamiseen jäsenelle, sekä Kelan lapsikorotusperintään
  • Kassa on velvoitettu tilittämään tietyt perinnät (ulosottoperinnät, Kelan perinnät) kassan maksamasta etuudesta
  • Kassan jäsenelle maksetuista etuuksista kerätään kumulatiivisia tietoja
  • Kassan jäsenelle maksetut etuuspäivät kerryttävät työttömyysturvalain mukaisia enimmäisaikalaskureita lain säännösten mukaan. Maksetut päivät kertyvät rekisterissä ylläpidettäviin laskureihin.
  • Rekisteriin tallentuu jäsenelle maksetut etuudet ja hänelle annetut päätökset
  • Rekisteriin tallentuu kassan jäsenilleen lähettämät kirjeet
  • Kassa on velvollinen seuraamaan etuuden hakijana olevan henkilön työssäoloehdon kertymistä. Hakijan ilmoittamat työt viedään toimitettujen tietojen  perusteella rekisteriin.
  • Jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja antaa palautetta sähköisen asioinnin kautta sekä muuttaa yhteistietojaan. Kysymykset, vastaukset ja muutospyynnöt tallentuvat rekisteriin.
  • Rekisteri sisältää tiedot niistä henkilöistä, joilta kassa perii tai on perinyt maksettua etuutta takaisin. Lisäksi rekisteri sisältää tarvittavat tiedot takaisinperittävästä etuudesta.
  • Rekisteriin tallennetaan tieto, mikäli kassan jäsen on valittanut saamastaan päätöksestä. Tämän jälkeen rekisteriin merkitään valitusasian seurantatietoja.
  • Rekisteriin tallentuu jäsentä koskevat laskutus- ja suoritustiedot
  • Rekisteriin kerätään jäsentä koskevat asiakirjat. Nämä asiakirjat voivat olla jäsenen itsensä toimittamia taikka hänen työnantajansa, viranomaisen tai muun ulkopuolisen tahon toimittamia.
  • Jäsenten puheluja koskevat tiedot: Soittaja tunnistetaan puhelinnumeron perusteella, kun kysymys on työttömyyskassan jäsenestä. Rekisteriin kerätään jäsenten puheluista soittoaika, puhelun kesto ja puhelun hoitaneen käsittelijän tunnus. Jäsenten puhelut tallennetaan. YTK taltioi asiakaspalvelun puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Näitä taltioita voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti eikä taltioita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.
  • Verotiedot: Verottaja välittää kassalle vuosittain ennakonpidätystiedot sen jäsenistä. Jäsenet voivat myös itse toimittaa kassalle verokortin. Näitä ennakonpidätystietoja ylläpidetään rekisterissä. Kassan jäsenten verotietojen perusteella pidätetään ennakonpidätystä maksetusta työttömyysturvasta.
  • Päivärahan hakijan työsuhteet: Suurtyönantajan omavastuun selvittämiseksi kassa on velvollinen tallentamaan ja ilmoittamaan työttömyysvakuutusrahastolle työnantajaan ja työsuhteeseen liittyviä tietoja vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneistä vähintään 56-vuotiaista hakijana olevista henkilöistä.
  • Päivärahan hakijalle annetut työvoimapoliittiset lausunnot
  • Kansaneläkelaitoksen kassalle välittämät tiedot: Rekisteriin tallennetaan Kansaneläkelaitoksen välittämät tiedot sen maksamista etuuksista. Tiedot välitetään niistä kassan jäsenistä, jotka ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi ja ovat etuudenhakijoina kassassa.
  • Jäsenen työ- ja elinkeinotoimiston numero ja nimi
  • Vapaakenttä lisätiedoille
  • Tieto siitä, onko jäsen valtuuttanut toisen henkilön hoitamaan asiaansa
  • Lupa tekstiviesti- ja internetpalvelujen käyttöön
  • Asiakaskokemusta koskevat tiedot: Asiakaskokemusta seurataan palautekyselyillä, jonka rekisteriin kerätään henkilön jäsennumero, jos palautekysely lähetetään OmaYTK-asioinnin perusteella tai henkilön puhelinnumero, jos palautekysely lähetetään asiakaspalveluun tehdyn soiton perusteella. Lisäksi kyselyn avoimeen kenttään kirjoitettu vapaamuotoinen vastaus säilytetään. Vastaaja ja vastaus voidaan yhdistää. Vastauksia ja kerättyjä tietoja käytetään palvelun laadun kehittämiseksi.

  d)       Verkkopalvelun evästetiedot

  • käyttäjän IP-osoite

  • käynnin kellonaika

  • vieraillut sivut

  • vierailun kesto

  • käytetty selaintyyppi

  • käytetty laitetyyppi

  • verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut YTK:n verkkosivulle

  • palvelin, jolta käyttäjä on tullut YTK:n verkkosivulle

 • Rekisteriin saadaan tietoja jäsenen toimittamasta jäsen- ja etuushakemuksesta sekä työttömyysturvalain (1290/2002) 13 luku 1§:ssä mainituilta viranomaisilta:

  • Valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;
  • Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä;
  • Työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta; taikka
  • muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä.
  • Työvoimaviranomaiselta työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto ja maksatusilmoitus.
  • Rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslaitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen.
  • Kelan on ilmoitettava asianomaiselle työttömyyskassalle, jos ansioon suhteutetun päivärahan saajalle tai tämän puolisolle myönnetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukainen kotihoidon tuki.
  • Kelalla ja työttömyyskassalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta maksutta työttömyysetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot työttömyysetuuksien saajien tuloista.

  Lisäksi saamme jäsenen palkkatietoja kansallisesta tulorekisteristä (laki kansallisesta tulotietojärjestelmästä 13 §)

  Lisäksi:

  • Verottaja toimittaa kassalle vuosittain kassan jäsenten ennakonpidätystiedot
  • Kela toimittaa kassalle etuudenhakijoita koskevat kelan maksamia etuuksia koskevat tiedot
  • Väestörekisterikeskus toimittaa kassalle jäsenten osoite- ja lapsitiedot sekä jäsenten kuolemaa koskevat tiedot
  • Työvoimahallinto toimittaa kassalle jäseniä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.

  Yleisen työttömyyskassan ja YTK-Yhdistyksen yhteisten jäsenten osalta jäsenyys- sekä yhteystiedot käsitellään ja vastaanotetaan osapuolten kesken jäsenen antaman suostumuksen perusteella.

  YTK ylläpitää tietojen laatua päivittämällä henkilötietoja tietopalveluista, kuten verottaja, VRK ja TE-toimisto. 

 • YTK:ssa henkilökunnan oikeus käsitellä jäsenten henkilötietoja määräytyy tämän työtehtäväkuvan mukaisella käyttövaltuutuksella. Myös YTK:n valtuuttamat ulkopuoliset palvelun tarjoajat voivat käsitellä rajoitetusti henkilötietoja. He käsittelevät tietoja YTK:n puolesta ja lukuun. Käsittelystä on tehty osapuolia sitova sopimus, jossa on huomioitu tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskevat vaatimukset. Tiedon omistus ei siirry YTK:lta kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Voimme lisäksi jakaa jäsenen henkilötietoja viranomaisille työttömyysturvalain 13 luvun perusteella. Jakaminen perustuu lakiin tai tietosuojaa koskeviin velvoitteisiin.

  Tietojen luovutuksia tehdään esimerkiksi:

  • Eläketurvakeskukselle
  • verovirastolle
  • Työttömyysvakuutusrahastolle
  • Kansaneläkelaitokselle
  • Työ- ja elinkeino- sekä Oikeusministeriölle
  • Finanssivalvonnalle
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle ja Vakuutusoikeudelle
  • poliisille ja tuomioistuimelle
  • vakuutus- ja eläkelaitoksille

  Lisäksi voimme luovuttaa tietoja EU-maiden välisee EESSI- sosiaaliturvatietojen sähköinen tietojenvaihtojärjestelmään. Lisäksi voimme jäsenen suostumukselle luovuttaa tietoja muille tahoille,  kuten eronnen tai erotetun jäsenen uudelle työttömyyskassalle sekä sosiaalitoimistolle.

  Yleisen työttömyyskassan ja YTK-Yhdistyksen yhteisten jäsenten osalta jäsenyys- sekä yhteystiedot käsitellään ja vastaanotetaan osapuolten kesken jäsenen antaman suostumuksen perusteella.

 • Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Joissain tilanteissa YTK saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. YTK saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa YTK varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.

 • YTK käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun YTK:lla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattu voimassa oleva peruste tietojen käsittelyyn, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

 • YTK kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.

  Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei henkilötietoja ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. ATK-laitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

  Pääsy rekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain työttömyyskassan tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat). Pääsy tiloihin, joissa käsitellään tai arkistoidaan luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, joiden on päästävä tiloihin työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tuotantotilojen ulko-ovet ovat valvontajärjestelmän piirissä. Työntekijöiden valvonta tapahtuu kulunvalvontajärjestelmän avulla. Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

 • Rekisteröitynä sinulla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana. Pyydämme ottamaan yhteyttä selosteen kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen.

  Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

  a)       Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty

  Jokainen YTK:n jäsen voi tarkistaa helposti omat tietonsa YTK:n sähköisessä asioinnissa OmaYTK:ssa. OmaYTKssa voi lisäksi päivittää yhteystietoja sekä lähettää YTK:lle viestin suojatusti.

  Muuten käsiteltävien henkilötietojen osalta pyyntö voidaan tehdä lähettämällä viesti osoitteeseen tietosuoja(a)ytk.fi, josta lähetetään lisäohjeet. Tarkastuspyynnössä tulee yksityiskohtaisesti ilmoittaa, mitä tietoja ja miltä ajalta henkilö haluaa tarkistaa. Tarkastuspyyntö on pääsääntöisesti maksuton kerran vuodessa.

  b)      Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista

  Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön. Suosittelemme pyynnön tekemistä OmaYTK palvelun kautta.

  c)       Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista

  Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
  • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
  • tietojen käsittely on lain vastaista;

  YTK:lla voi olla oikeutettuun etuun tai lakiin perustuva oikeus käsitellä henkilötietojasi myös tietyn ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen.

  d)      Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

  Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

  e)      Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen

  Sinulla oikeus saada YTK:lle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  f)        Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja YTK:n välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.

 • Lupasi koskee seuraavia toimialueita:

  ytk.fi

  Evästeilmoitus päivitetty viimeksi 6.7.2023

  Käytämme evästeitä

  Eväste on tunnistetiedosto, jonka lähetämme selaimellesi. Evästeiden avulla hallitsemme palvelutapahtumaa. Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja palvelun yleistä tasoa sekä arvioidaksemme sivujemme käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

  Evästeet eivät vahingoita laitettasi, eikä niiden avulla voi levittää haittaohjelmia.

  Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat, että saat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme.

  Millaisia evästeitä käytämme?

  Välttämättömät evästeet

  Sivustomme tarvitsee näitä automaattisesti aktivoituvia evästeitä, jotta voimme tarjota hyvän ja turvallisen käyttäjäkokemuksen. Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston perustoiminnot kuten chat-palvelun ja informatiivisten ikkunoiden toiminnan kuten evästesuostumuksen kysyminen. Nämä evästeet tulee aina olla käytössä, koska ne ovat välttämättömiä, jotta ytk.fi-sivusto voi toimia oikein.

  Toiminnalliset

  Toiminnallisten evästeiden avulla voimme ottaa käyttöön hyödyllisiä toimintoja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi kuten esimerkiksi kielivalintojesi muistamisen tai palautteen keräämisen. Myös chat-palvelumme käyttää evästeitä.

  Tilastolliset evästeet

  Tilastollisten evästeiden tehtävä on tuottaa tai tarjota meille tietoa, joiden pohjalta voimme parantaa sivustomme käytettävyyttä ja asiakaskokemusta. Nämä evästeet kertovat meille, kuinka paljon palveluitamme käytetään, millaista niiden käyttö on ja mihin asioihin palveluiden kehityksessä tulee kiinnittää huomiota.

  Käytössämme olevan Google Analytics 4 -palvelun evästeiden avulla keräämme sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja, jotta voimme kehittää verkkopalvelujamme. Keräämme tietoa muun muassa siitä, mitkä sivuista ovat suosituimpia, kuinka kauan sivuilla viihdytään sekä miten käyttäjät ovat löytäneet sivustolle. Kun Google Analytics 4 kerää dataa, se ei kirjaa tai tallenna IP-osoitteita. Kerättävät tiedot eivät sisällä henkilötietoa, mutta tunnistavat selain- ja laitetiedot.

  Lue lisää GA4:sen tietosuojasta EU:ssa.

  Markkinointievästeet

  Käytämme markkinointievästeitä kävijöiden seurantaan. Verkkokäyttäytymisesi perusteella voimme näyttää sinulle kohdennettuja mainoksia. Näin voimme tarjota paremmin tarpeitasi vastaavia etuja ja markkinointia.

  Käytämme kohdennetun mainonnan teossa kolmannen osapuolen asettamia evästeitä esimerkiksi Googlen ja Metan mainonta- ja seurantapalveluita. Kohdennamme sisältöjä sivustovierailuiden perusteella Linkedinissä ja Facebookissa sekä Instagramissa.

  Koska sosiaalisen median palvelut ovat globaaleja toimijoita, emme voi taata tietojen pysymistä EU:n alueella ja yleisen tietosuoja-asetuksen piirissä. Keräämämme tiedot eivät sisällä suoraan henkilöitävää tietoa, mutta tunnistavat selain- ja laitetiedot.

  Luokittelemattomat evästeet

  Käytämme ulkopuolista palvelua evästeidemme luokittelemiseksi. Palvelu ei osaa luokitella kaikkia evästeitämme oikein. Pääsääntöisesti luokittelemattomat evästeet ovat toiminnallisia evästeitä, ja ne liittyvät palautelomakkeeseen sekä chat-palveluumme.

  Kuinka hallita evästeiden käyttöä

  Emme tallenna evästevalintaasi verkkosivustollemme, vaan suostumuksesi tallentuu selaimellesi. Evästevalintasi on voimassa 12 kuukautta, jos et muuta valintaasi. Voit milloin tahansa muuttaa aiemmin antamaasi suostumusta palaamalla evästeasetuksiin. Saatat joutua päivittämään verkkosivusi, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.

  Useimmat selaimet sallivat evästeiden hallinnan selaimen asetusten avulla. Voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan YTK:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia myös niin, että saat tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, YTK:n verkkopalvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

  Verkkosivustoltamme löytyviin kolmannen osapuolen evästeisiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjä. Heidän tietosuojakäytännöistään saat lisätietoa siitä, mihin muihin tarkoituksiin kolmannet osapuolet käyttävät tietoja.


 • Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

 • Ymmärrämme tietosuojan merkityksen jäsenillemme sekä verkkosivustollamme vieraileville ja pyrimme pysymään näiltäkin osin kehityksen kärjessä. YTK voi muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisteriselostettaan. Muutokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla.