Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Usein kysyttyä

TERMIPANKKI

Ansiopäiväraha: Työttömyyskassan maksama työttömyyspäiväraha, joka perustuu työttömyyttä edeltäviin palkkatuloihin.

Enimmäismaksuaika: Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäismaksuaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on perustilanteessa 400 päivää, mutta hakijan tilanteesta riippuen se voi olla myös 300 tai 500 päivää.

Ansiopäivärahaa maksetaan perustilanteessa enintään 400 päivää yhtä työssäoloehdon täyttymistä kohden. Enimmäismaksuaika on 400 päivää silloin, kun päivärahanhakija on ennen päivärahakauden alkamista kerryttänyt työhistoriaa yli 3 vuotta. Työhistoriaan voidaan huomioida vain 17–vuotiaana tai myöhemmin tehty työ.

Enimmäismaksuaika on 300 päivää, mikäli päivärahanhakijalla on ennen päivärahakauden alkamista työhistoriaa tasan 3 vuotta tai vähemmän.

Enimmäismaksuaika on 500 päivää, jos päivärahanhakija on täyttänyt työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jos hänellä on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos enimmäismaksuaika on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää. Jos työssäoloehto täyttyy, enimmäismaksuaika määräytyy uusien säännösten mukaisesti.

Hakujakso: Se aika, jolta päivärahaa haetaan. Hakujakso on pääsääntöisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi.

Jäsenyysehto: Ansiopäivärahan saaminen edellyttää jäsenyysehdon ja työssäoloehdon täyttymistä. Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa.

Kokoaikatyö: Kokoaikatyössä työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Päivärahaan ei ole oikeutta yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta. Päivärahaa maksetaan työn alkamiseen saakka ja taas sen päättymisen jälkeen. Jos kokoaikatyö kestää enintään 2 viikkoa, voi olla oikeus soviteltavaan päivärahaan.

Omavastuuaika: Ennen kuin päivärahan maksaminen voidaan aloittaa, asetetaan sinulle 7 päivän omavastuuaika. Omavastuuajalta sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Omavastuuajan on täytyttävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti aina, kun täytät 26 viikon työssäoloehdon uudelleen ja päivärahasi enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta, jos olet täyttänyt työssäoloehdon edellisen kerran vuoden sisällä ja omavastuuaika on tuolloin asetettu.

Osa-aikatyö: Osa-aikatyössä työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Soviteltavan päivärahan maksaminen edellyttää sitä, että työsopimuksessa on sovittu osa-aikatyöstä. Osa-aikatyön ajalta voi olla oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan, jos työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Työ katsotaan osa-aikaiseksi myös silloin, vaikka työaika joskus olisikin enemmän. Tällaiselta ajalta soviteltavan päivärahan hakemista jatketaan normaalin hakurytmin mukaisesti, mutta jos työaika hakujakson aikana ylittää 80 prosentin rajan, ei päivärahaa tältä jaksolta makseta.  

Päivärahan perusteena oleva palkka: Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävien palkkatulojen mukaan. Palkkatuloihin huomioidaan palkat samalta ajalta, jolta työssäoloehto on täyttynyt. Päivärahan perusteena oleva palkka ei täysin vastaa työttömyyttä edeltänyttä palkkaa, sillä palkasta vähennetään lain määräämä niin kutsuttu TEL-vähennys, joka vuonna 2017 on 4,64 %. Lisäksi palkkaan ei huomioida lomakorvausta tai lomarahaa.

Soviteltu ansiopäiväraha: Päiväraha maksetaan soviteltuna seuraavissa tilanteissa:

  1. Teet osa-aikatyötä, eli työsopimuksessasi sovittu työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Oikeus soviteltuun päivärahaan edellyttää, että olet aloittanut osa-aikatyön ollessasi työtön tai olet aloittanut osa-aikatyön kokoaikatyön ohella, tai työnantajasi on yksipuolisesti muuttanut työn osa-aikaiseksi irtisanomisaikaa noudattaen. Osa-aikatyön tekeminen ei voi siis johtua omasta tahdostasi.
  2. Päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta.
  3. Olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.
  4. Työntekosi on estynyt sellaisen lakon tai työsulun takia, jolla ei ole vaikutusta sinun työehtoihisi tai työoloihisi.
  5. Sinulla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Näissä tilanteissa hakujakson aikana ansaitsemasi tulot vaikuttavat vähentävästi siihen ansiopäivärahaan, johon olisit oikeutettu kokonaan työttömänä.

Tarkastelujakso: 26 viikon työssäoloehdon on pääsääntöisesti täytyttävä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Työn ei siis tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan se voi kertyä erillisistä työjaksoista tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella, jolloin työssäoloehtoa voi kerätä jopa yli 9 vuoden ajan. Perusteita tarkastelujakson pidentämiselle ovat esimerkiksi hakijan poissaolo työmarkkinoilta sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, työllistymistä edistävien palvelujen, lapsen syntymän tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon takia. Jos olet kuitenkin työskennellyt sellaisena ajanjaksona, joka muutoin olisi tarkastelujaksoa pidentävää aikaa (esimerkiksi hoitovapaan aikana), ei kyseinen aika pidennä tällöin tarkastelujaksoa.

Työssäoloehto: Ansiopäivärahan saaminen edellyttää jäsenyysehdon ja työssäoloehdon täyttymistä. Työssäoloehtoon vaaditaan 26 sellaista kalenteriviikkoa, joiden aikana olet työskennellyt vähintään 18 tuntia/viikko ja palkkasi on ollut vähintään alan työehtosopimuksen mukainen. Tämä työaika voi täyttyä yhdestä tai useammasta työstä.

Työttömyysetuus: Yhteinen nimitys Kelan maksamalle työmarkkinatuelle ja peruspäivärahalle sekä työttömyyskassan maksamalle ansiopäivärahalle.

Työttömyyskassa: Työttömyyskassassa voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalle. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sekä vuorottelukorvausta. Kaikki työttömyyskassat maksavat samansuuruista päivärahaa työttömyysturvalain ehtojen mukaisesti. Työttömyyskassa ei ole ammattiliitto. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa, johon voivat liittyä kaikki palkansaajat.

Työvoimapoliittinen lausunto: TE-toimisto tutkii työnhakijan työvoimapoliittiset edellytykset työttömyyspäivärahaan ja antaa asiasta lausunnon työttömyyskassalle. TE-toimisto tutkii mm. opintoihin ja yrittäjyyteen liittyvät asiat. Esteetön lausunto on edellytys ansiopäivärahan maksamiselle. Lausuntoa ei voi saada voimaan takautuvasti, joten on tärkeää ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi aina viimeistään ensimmäisenä työttömänä päivänä. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi.